De effecten van Beeldstormer onderzocht

'Kritisch reflecteren door kijken naar kunst'

 

Hoe stimuleert Beeldstormer het leren luisteren naar elkaar? Tijdens het proces van Beeldstormen, waarbij leerlingen reageren op het kunstwerk, worden opmerkingen geparafraseerd en aan elkaar gelinkt en wordt tegelijkertijd hiernaar verwezen in het beeld. Na het samenvatten van een opmerking wordt bij leerlingen gecontroleerd of deze goed verwoord is. Hierdoor voelen leerlingen zich gehoord en serieus genomen en dit verhoogt de aandacht voor goed luisteren naar elkaar.

 

Hoe stimuleert Beeldstormer kritisch reflecteren? Door het stellen van vragen over persoonlijke en maatschappelijke thema’s worden leerlingen gestimuleerd kritisch te reflecteren. Daarbij leren zij een eigen mening vormen, deze verwoorden en luisteren naar de mening van anderen. Daarnaast leren leerlingen zich via de visie van de kunstenaar te verplaatsen in een ander.

 

Hoe stimuleert Beeldstormer probleemoplossend vermogen? In een kunstwerk zijn er beeldelementen die zichtbaar en begrijpelijk zijn en onderdelen die mysterieus blijven. Door het linken van opmerkingen van leerlingen, wordt er gezamenlijk betekenis geconstrueerd. Hierdoor krijgen leerlingen inzicht in hoe anderen denken en op welke manier dit een aanvulling kan zijn op hun eigen mening. Doordat leerlingen hun opmerkingen kunnen aantonen in het beeld groeit hun zelfvertrouwen.

 

Hoe stimuleert Beeldstormer creatief denken? De methode stimuleert een onderzoekende en ondernemende houding. Door het gezamenlijk verkennen van het kunstwerk ontdekken leerlingen meerdere invalshoeken en leren ze buiten gebaande paden te denken.

 

Hoe stimuleert Beeldstormer samenwerken? Via een gesprek over het kunstwerk construeren leerlingen gezamenlijk betekenis. De activiteiten die gekoppeld zijn aan het thema van het kunstwerk zijn inhoudelijk en in werkvorm gericht op samenwerken in kleine groepjes of gericht op een klassikaal eindresultaat.

 

Hoe stimuleert Beeldstormer taalontwikkeling? Tijdens het proces van Beeldstormen, worden opmerkingen geparafraseerd en wordt tegelijkertijd hiernaar verwezen in het beeld. Leerlingen leren op deze manier hun uitspraken concreter te verwoorden. Daarnaast wordt de koppeling van beeld met gesproken woord gemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat dit een krachtige combinatie is bij taalontwikkeling.

 

Hoe stimuleert Beeldstormer persoonsvorming? De methode leert leerlingen luisteren naar elkaar. Via het gesprek over de inhoud van het kunstwerk leert de leerling zich te verplaatsen in een ander. Leerlingen leren zich uit te drukken zonder daarmee anderen te beledigen. Het gaat om een dialoog en niet om gelijk hebben of elkaar te overtuigen. In Nederland mag voor en tegen naast elkaar bestaan.

 

Waarom is het belangrijk dat Beeldstormer regelmatig herhaald wordt? Als leerlingen gewend raken aan deze methode van probleem oplossen zullen ze dit ook toepassen op andere opdrachten, zoals bij het oplossen van een som, een formule of tekstverklaring. Beeldstormen zet aan tot creatief denken! Uit onderzoek blijkt dat het inzetten van de methode effectief is bij ongeveer 10-11 lessen van ca. 60 minuten verdeeld over een schooljaar.

 

foto links: Beeldstormen op De Abeel in Den Haag, groep 7.

 

FILOSOFEREN VIA KUNST